Serveis legals a Barcelona

Serveis legals de Canosa Advocats

(feu clic a cadascun per veure detalls o veure’ls més avall)

derecho civil abogados en Barcelona

Clic al següent enllaç per veure’n els detalls:

Dret civil​

El Dret Civil abasta la gran majoria de les relacions juridicoprivades existents.

Entre altres, cobrim les àrees següents:

derecho de familia en Barcelona

Dret de família​

Atenem les vicissituds i problemes legals relacionats amb l’ àmbit familiar. Amb l’experiència assolida al llarg d’aquests anys, el nostre objectiu és donar solucions als seus problemes familiars, mantenint un diàleg sincer i la rodalia que mereix la seva situació.

 • Acords prematrimonials i matrimonials.
 • Separacions i divorcis.
 • Pensions econòmiques i d’aliments (provisionals i definitives).
 • Execucions per impagament de pensions i aliments.
 • Modificacions de mesures.
 • Exercici de la pàtria potestat.
 • Guàrdia i custòdia de fills/es.
 • Divisió del patrimoni.
 • Filiacions.
 • Mesures de suport a la capacitat.
 • Adopcions.
 • Emancipacions.
 • Conflictes de parelles de fet.
derecho administrativo, abogados en Barcelona

Dret administratiu

El dret administratiu té com a objectiu principal resoldre els conflictes que puguin sorgir entre l’ Administració pública i l’administrat. Es configura, per tant, com un mitjà de control que vetlla per la correcta actuació de la funció pública alhora que protegeix els drets dels particulars.

Entre les nostres especialitats es troba:

 • Assessorament general i tramitació de procediments administratius davant l’administració de l’Estat, autonòmica i local, i altres organismes públics.
 • Assessorament en confecció i presentació de recursos administratius i interposició d’aquests davant la jurisdicció contenciosa administrativa.
 • Atenció de consultes i emissió d’informes sobre qüestions jurídiques controvertides.
 • Procediments d’expropiació forçosa.
 • Procediments urbanístics.
derecho mercantil, Abogados en Barcelona

Dret mercantil

Comptant amb una llarga trajectòria a nivell d’assessorament a empreses i entitats mercantils, li oferim els nostres serveis integrals en tots els àmbits i actuacions existents dins del dret mercantil i societari, i entre d’ altres les relatives a:

 • Dret de societats
 • Dret concursal
 • Contractes amb tercers.
 • Creació, modificació, fusió, escissió, extinció i dissolució de societats
 • Dret de propietat industrial i intel·lectual
 • Dret de la competència
 • Reclamacions a tercers.
 • Accions socials de responsabilitat.
 • Consultes i gestions davant de registres oficials.
 • Emissió d’informes de diversa índole (Solvència, morositat, crediticis, riscos, inversió, plans d’empresa, i altres).
 • Planificació fiscal i patrimonial de la seva empresa.
gestoría Canosa Abogados, Barcelona

Empreses, mercantil i societari, i autònoms

Societari

Servei integral per a societats de qualsevol tipologia:

 • Constitució de tota mena de societats mercantils.
 • Modificació d’estatuts socials.
 • Elaboració d’acords socials.
 • Canvis d’ administrador, domicili social, objecte social, augments de capital.
 • Liquidació i dissolució de Societats
 • Compravenda d’empreses, d’accions i de participacions socials.
 • Transformacions mercantils i societàries.
 • Gestió comptable, fiscal i laboral.
 • Comptes anuals i registre oficial de llibres en el Registre Mercantil.

Empresaris autònoms

Servicio integral para autónomos:

 • Alta com a autònom i gestió integral amb les Administracions Públiques.
 • Assessoria general sobre el seu negoci.
 • Comptabilitat.
 • Impostos.
 • Laboral.

Contractes Mercantils

 • Assessorament, negociació, confecció i legalització de tot tipus de contractes mercantils que afectin el seu negoci o activitat.
asesoría fiscal en Barcelona

Fiscal

Realitzem un assessorament integral en tots els camps consistent a informar i assistir tant a particulars com a empreses en les seves relacions amb l’Administració tributària estatal, autonòmica i local per adequar-les a la legalitat vigent. L’advertim sobre les millors decisions en l’àmbit fiscal, acompanyant-lo durant tot el procés tributari mentre optimitza les seves obligacions.

Les nostres principals activitats en aquest camp d’ actuació són les següents:

 • Confecció i presentació d’impostos, liquidacions tributàries i models declaratius de persones físiques i/o jurídiques.
 • Assessorament jurídic integral i estudi de la normativa aplicable a cada cas.
 • Assessorament i establiment d’una estratègia tributària per tal d’optimitzar les seves obligacions.
 • Elaboració d’informes i estudis.
 • Atenció a requeriments de les diverses Administracions tributàries.
 • Al·legacions i recursos davant resolucions administratives, liquidacions paral·leles, procediments d’inspecció, i altres en l’àmbit tributari.
IRPF Declaración Renta personas físicas

Declaració de la renda de les persones físiques i patrimoni

Confeccionem i tramitem la seva declaració de la renda i la de la seva unitat familiar davant l’Agència Tributària de les maneres més eficient i beneficiosa per al contribuent, així com la declaració sobre el Patrimoni, en cas que resulti preceptiu, incloent per a tal fi persones de qualsevol índole, ja sigui particulars, autònoms, estrangers o nacionals amb rendes i béns a l’ estranger,  i treballadors d’empreses espanyoles a l’estranger.

L‘esborrany de l’Agència Tributària pot contenir errors i/o omissions que el perjudiquin a nivell tributari, obligant-lo a pagar més IRPF del que realment hauria, ja que poden existir determinats beneficis o variables que li permeten desgravar impostos i que no han estat correctament reflectits en l’esborrany. Des d’aquest despatx li oferim un servei integral d’assessorament que li permet identificar aquests errors i evitar el pagament de tributacions excessives.

Si fos necessari, també realitzem correccions de rendes ja presentades, declaracions complementàries o fora de termini, així com qualsevol altre tràmit administratiu associat a rendes ja presentades.

derecho laboral en Barcelona

Dret laboral

Comptem amb un equip professional especialitzat en Dret del treball i de la Seguretat Social per oferir als nostres clients un servei òptim i de qualitat, principalment centrat en:

 • Assessorament laboral general i integral a empreses i treballadors.
 • Conciliacions administratives davant els Serveis de Conciliació i Mediació territorials.
 • Defensa jurídica i recursos en qualsevol tipus de procediment laboral: Acomiadaments i rescissions contractuals, reclamacions de drets i de quantitat, impugnació de sancions disciplinàries, i altres, ja sigui com a part demandant o demandada.
 • Procediments administratius i judicials contra actes de les Administracions Públiques: Seguretat Social, Inspecció de treball, i altres.
 • Procediments d’ incapacitat permanent, jubilació i convenis especials.
 • Sol·licitud i tramitació de pensions.
Derecho del deporte en Barcelona

Dret de l'esport

Prestem els nostres serveis professionals a entitats i federacions esportives, clubs, agències de representació i esportistes professionals de qualsevol àmbit i esport, organismes internacionals, empreses i entitats organitzadores d’esdeveniments esportius i patrocinadors.

A títol enunciatiu, algunes de les nostres especialitats són:

 • Assessorament i defensa a esportistes, clubs, federacions, associacions esportives i empreses vinculades en procediments de tot tipus: Federatius, laborals, per dopatge, disciplinaris, contractuals i federatius.
 • Recursos esportius davant la FIFA i davant la Court of Arbitration for Sport (TAS), entre d’altres.
 • Contractes, acords i convenis vinculats als diferents àmbits esportius, així com el seu assessorament.
 • Contractes laborals
 • Drets d’ imatge.
 • Esponsorització i mecenatge .
 • Drets televisius.
derecho penal en Barcelona

Penal

Assessorament, defensa i acusació penal de persones físiques i jurídiques en tots els àmbits i procediments, des de la primera assistència a l’acusat fins als procediments duts a terme en les més altes instàncies judicials.

legalización de extranjeros en Barcelona

Estrangeria

Prestem assessorament integral a empreses, entitats i particulars en els procediments migratoris i de legalització de la situació.

A títol enunciatiu, entre les nostres especialitats es troben:

 • Visats d’ estudis.
 • Visats d’ inversor.
 • Permisos de treball i residència.
 • Arrelament.
 • Asil.
 • Nacionalització.
 • Recursos enfront d’ actes denegatoris de l’Administració.

Necessita assessoria legal a Barcelona?

Contacti amb Canosa Advocats i descobreixi com podem ajudar-lo, ja sigui PIME, societat, autònom o particular.

logos Kit Digital