Avís Legal

CANOSA ABOGADOS SL, amb la CIF B62453824, adreça C/ Bruc 166, ent. G, 08037 Barcelona, i email despatx @ canosaabogados.es, en endavant L’EMPRESA, no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a la pàgina d’Internet de L’EMPRESA.

L’accés a aquesta web es troba condicionat a la prèvia lectura i acceptació per part de qualsevol usuari dels termes, condicions, comunicacions, advertències i altres avisos legals continguts en les present clàusules. L’accés i posterior utilització d’ aquesta per part de l’ usuari implicarà la seva conformitat de forma expressa, plena i sense reserves, amb la totalitat del seu contingut. L’esmentat accés té caràcter gratuït. Si l’usuari no estigués d’acord amb el contingut de les presents Condicions Generals de navegació haurà d’abandonar aquesta web, no podent accedir ni disposar dels serveis que aquesta ofereix. Igualment, accepta de forma expressa i sense excepcions que l’accés i la utilització del present lloc web, dels seus serveis i dels continguts d’aquests serveis té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat. L’accés a aquesta web té caràcter gratuït i la seva visualització no requereix prèvia subscripció o cap registre. Qualsevol utilització diferent a l’ autoritzada està expressament prohibida.

Amb els límits establerts a la llei, L’EMPRESA no assumeix cap responsabilitat derivada de la manca de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen a les seves pàgines d’ Internet.

Els continguts i informació no vinculen l’ EMPRESA ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus ja que es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

La pàgina d’Internet de L’EMPRESA pot contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que L’EMPRESA no pot controlar. Per tant, L’EMPRESA no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de L’EMPRESA o els seus llicenciats. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de l’ EMPRESA.

Malgrat que CANOSA ABOGADOS SL ha implantat totes aquelles mesures adequades per garantir la seguretat en aquesta matèria, no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els continguts de la present pàgina web que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (programari i maquinari) de l’usuari o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic. CANOSA ABOGADOS SL s’eximeix de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la presència de virus en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics, fitxers, o altres.

CANOSA ABOGADOS SL no té obligació i no controla la utilització que els usuaris fan del present lloc web; aquesta societat no garanteix que els usuaris utilitzin el present lloc web, els seus serveis i els seus continguts de conformitat amb aquestes Condicions Generals i, si s’escau, les Condicions Particulars que resultin d’aplicació, ni que ho facin de forma diligent i prudent. Aquesta societat tampoc té l’obligació de verificar, i no verifica, la identitat dels usuaris, ni la veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de les dades que aquestes proporcionen sobre si a altres usuaris.

CANOSA ABOGADOS SL podrà modificar de manera unilateral, en qualsevol moment que estimi oportú la configuració de la present web, les condicions del servei i el seu contingut, així com eliminar-los, limitar-los o suspendre’ls de manera temporal o definitiva, així com impedir l’accés als mateixos,  procurant informar l’usuari d’aquest canvi, sempre que les circumstàncies així li ho permetin,  mitjançant la seva publicació a la pàgina web.

Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que L’EMPRESA ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades l’informem que, mitjançant l’emplenament dels presents formularis,  les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de L’EMPRESA per tal de poder-li prestar i oferir els nostres serveis així com per informar-lo de les millores del lloc Web. Així mateix, l’informem de la possibilitat que exerceixi els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, manera gratuïta mitjançant l’email o l’adreça a dalt indicades.